Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop NailPoint Stadskanaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen NailPoint Stadskanaal

NailPoint Stadskanaal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. NailPoint Stadskanaal zal zoveel als rederlijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan NailPoint Stadskanaal melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag NailPoint Stadskanaal in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum. Dit om te voorkomen dat volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop.

NailPoint Stadskanaal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betalingen

NailPoint Stadskanaal vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. NailPoint Stadskanaal vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet NailPoint Stadskanaal na afloop van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan NailPoint Stadskanaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

NailPoint Stadskanaal neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. NailPoint Stadskanaal behandelt de vertrouwelijke gegeven van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. NailPoint Stadskanaal zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

NailPoint Stadskanaal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, NailPoint Stadskanaal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

NailPoint Stadskanaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NailPoint Stadskanaal is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

NailPoint Stadskanaal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie

NailPoint Stadskanaal geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor kunstnagels vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan door NailPoint Stadskanaal geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

 

9. Beschadiging & diefstal

NailPoint Stadskanaal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. NailPoint Stadskanaal meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van NailPoint Stadskanaal en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal NailPoint Stadskanaal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien NailPoint Stadskanaal en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien NailPoint Stadskanaal een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij NailPoint Stadskanaal. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan NailPoint Stadskanaal. NailPoint Stadskanaal mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft NailPoint Stadskanaal het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen NailPoint Stadskanaal en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.